Pomiary pyłów przemysłowych (pomiary zapylenia)

W skład pomiarów pyłów wchodzą:

 • pomiary i badania frakcji wdychalnej,
 • pomiary i badania frakcji respirabilnej,
 • badanie wolnej krystalicznej krzemionki.

Pomiary wykonywane zgodnie z normami: dla frakcji wdychalnej PN-91/Z-04030/05, dla frakcji respirabilnej PN-91/Z-04030/06 oraz zgodnie z normą na pobieranie próbek PN-Z-04008-7:2002 i PN-Z-04008-7:2002/Az1:2004. Oznaczanie pyłu na stanowiskach pracy wykonywane jest metodą filtracyjno-wagową.

Pobieranie próbki w celu oznaczenia zawartości wolnej krystalicznej krzemionki w pyle na stanowisku pracy odbywa się zgodnie z normą PN-Z-04018-02.

 

Pomiary narażenia na substancje chemiczne

W skład pomiarów i badań substancji chemicznych wchodzą:

 • badania i pomiary substancji organicznych,
 • badania i pomiary substancji nieorganicznych,
 • badania i pomiary metali,
 • badania i pomiary substancji chemicznych na stanowisku spawalniczym,
 • badania i pomiary substancji chemicznych na stanowisku lakierniczym.

Pobieranie próbek na obecność chemicznych czynników szkodliwych odbywa się zgodnie z ogólną normą na pobieranie próbek PN-Z-04008-7:2002 i PN-Z-04008-7:2002/Az1:2004 oraz ze szczegółowymi normami i procedurami dla danego związku chemicznego. Pomiary prowadzone są metodą dozymetrii indywidualnej lub metodą stacjonarną dla związków, których metodyka nie pozwala na dozymetrię.

 

Pomiary hałasu słyszalnego i pomiary hałasu ultradźwiękowego

W skład pomiarów hałasu wchodzą:

 • pomiar równoważnego dźwięku A,
 • pomiar maksymalnego poziomu dźwięku A,
 • pomiar szczytowego poziomy dźwięku C,
 • pomiary w pasmach tercjowych,
 • pomiary w pasmach oktawowych,
 • pomiary hałasu ultradźwiękowego

Pomiary poziomu hałasu na stanowiskach pracy prowadzone są zgodnie z normami PN-N-01307:1994 oraz PN-EN ISO 9612:2011 z wyłączeniem metody obejmującej strategię 3 – punkt 11 oraz zgodnie z procedurami własnymi.

 

Pomiary drgań mechanicznych (pomiary wibracji ogólnych i pomiary wibracji miejscowych)

W skład pomiarów drgań wchodzą:

 • pomiary drgań działających na organizm człowieka przez kończyny górne - pomiary drgań miejscowych,
 • pomiary drgań mechanicznych o ogólnym działaniu na organizm człowieka - pomiary drgań ogólnych

W ramach określenia ekspozycji człowieka na stanowisku pracy na drgania dokonywane są pomiary skutecznych, skorygowanych częstotliwościowo wartości przyspieszeń drgań przenoszonych przez kończyny górne zgodnie z normami PN-EN ISO 5349-1:2004 i PN-EN ISO 5349-2:2004 oraz dla drgań ogólnych PN-EN 14253+A1:2011.

 

Pomiary oświetlenia

W skład pomiarów oświetlenia wchodzą:

 • pomiar natężenia oświetlenia w polu zadania,
 • pomiar natężenia oświetlenia w polu otoczenia,
 • równomierność oświetlenia.

Pomiary natężenia oświetlenia wykonywane są zgodnie z wewnętrzną procedurą badawczą ILR 7 wydanie 1, w której powoływane są normy.

 

Pomiary mikroklimatu

W skład pomiarów mikroklimatu wchodzą:

 • Pomiar mikroklimatu umiarkowanego,
 • Pomiar mikroklimatu gorącego.

Pomiar mikroklimatu opiera się o wyznaczenie wskaźników: PMV i PPD dla mikroklimatu umiarkowanego zgodnie z PN-EN 27243:2005 oraz WBGT dla mikroklimatu gorącego zgodnie z normą PN-EN 27243:2005.

 

Badania wydatku energetycznego

Badanie ilości energii cieplnej produkowanej przez organizm podczas wykonywania czynności roboczej, a więc ocena wydatku energetycznego metodą tabelaryczną wg Lehmanna.